Chmura & Wspólnicy, Kancelaria Prawno-Patentowa Radosław Chmura


Chmura & Wspólnicy Sp. z o.o.
Chmura & Partners

Office address: J.P. Woronicza 31 lok. 142, 02-640 Warszawa, Poland
tel.: +48 22 620 56 43
e-mail: kancelaria@chmura.pl

KRS 0000572848 | REGON 362372304 | NIP 5213704555
Kapitał zakł. 5000 zł | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy


Kancelaria Prawno-Patentowa / Law and Patent Office / Rechts- und Patentkanzlei
Europejscy i polscy rzecznicy patentowi oraz doradcy ds. własności intelektualnej
Registered European and Polish Patent, Design and Trademark Attorneys & Intellectual Property Advisors
Europäische und polnische Patentanwälte und Rechtsberater für geistiges Eigentum

chmura & wspólnicy, chmura & partners, kancelaria prawno-patentowa radosław chmura, kancelaria patentowa, kancelaria, patentowa, rzecznik patentowy, warszawa, radosław chmura, chmura, ochrona, prawo, postępowania sądowe, urząd patentowy, europejski rzecznik patentowy, european trade mark and design attorney, pełnomocnik, własność przemysłowa, prawo własności przemysłowej, własność intelektualna, prawo własności intelektualnej, pomoc, uzyskiwanie, znak, znak towarowy, nazwa handlowa, nazwa, marka, marka towarowa, marka handlowa, marka usługowa, oznaczenie, oznaczenie geograficzne, nazwa pochodzenia, domena, domena internetowa, adres domenowy, adres internetowy, wynalazek, patent, wzór, wzór przemysłowy, użytkowy, wzór użytkowy, topografia, topografia układów scalonych, topografia układu scalonego, europejski urząd patentowy, dobra niematerialne, prawo na dobrach niematerialnych, urząd harmonizacji rynku wewnętrznego, uczciwa konkurencja, ochrona zasad uczciwej konkurencji, nieuczciwa konkurencja, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zatrzymaniach towarów na granicy, zatrzymanie towarów, naruszenie, badanie zdolności rejestrowej, badanie zdolności patentowej, umowy, porozumienia, projekty umów, opracowywanie, projekt umowy, negocjacje handlowe, komercjalizacja własności intelektualnej, komercjalizacja własności przemysłowej, rozwiązywanie sporów, ugoda, ekspertyza prawna, opinia prawna, wycena, wycena wartości niematerialnych i prawnych, wycena znaków towarowych, wycena marki, EPO, WIPO, JPO, PPO, PCT, EPC, SPC, firma, znak firmowy, oznaczenie firmy, symbol, idea, ochrona idei, czystość patentowa, autor, twórca, współtwórca, prawo autorskie, patent europejski, zastrzeżenie, licencja, transfer, transfer technologii, identyfikacja wizualna, prawo patentowe, wynalazca, prawo wynalazcze, poszukiwania, poszukiwania patentowe, generyki, leki, biotechnologia, chemia, biologia, mechanika, mechaniczne, elektronika, elektroniczne, program, program komputerowy, oprogramowanie, oprogramowanie komputerowe, sąd polubowny, sąd powszechny, sąd administracyjny, mediacja, mediacje w sporach